Dag 24 - Maria

Lucas 2:9-21

In de loop van deze challenge ben ik erachter gekomen dat de bijbel veel sterke moeders kent. Het verhaal van Maria is in deze categorie toch ook wel een verhaal apart. Het zal je maar gebeuren dat er ineens een engel vertelt dat je zwanger bent, terwijl je niet eens een man hebt. En wat zal je toekomstige man daar dan van zeggen? En wat een schande zal het met zich meebrengen als de rest van de omgeving dit hoort. En… hoe leg je dit uit aan andere mensen. Daarmee begin het verhaal van Maria al. Zoveel wonderlijke dingen in korte tijd, zoveel dingen om te verwerken. Maar Maria neemt alles moedig op zich.

Luke 2:9-21

While working on this challenge I realized that the bible has a lot of strong mothers. The story of Mary is one of them. What would you do when an angel would tell you that you're pregnant, while you don't even have a husband. And what would your future husband say about that? What would other people say? That's the start of Mary's story. A lot of miracles in a short time, a lot to process. But Mary bears her faith with courage.

 

maria lucilight totaal

Zo ook weer in het stukje van vandaag. Maria is bevallen van Jezus en de herders krijgen dit keer een wonderlijke boodschap van de engelen. De redder is geboren in de stad van David. Goed nieuws voor het volk van Israel, de messias, de Heer is er. De herders gaan meteen op zoek naar het kind waar de engelen het over hadden. Wanneer ze Maria en Jozef vinden vertellen ze hun het hele verhaal. Net als iedereen die het maar horen wil trouwens. De herders kunnen hun mond niet meer houden en lopen over van blijdschap. Iedereen die ze het verhaal vertellen is verbaasd, wat hebben die herders nu voor een bijzonder verhaal? Zijn ze te lang bij de schapen in de wei geweest? Maar Maria bewaarde de woorden van de herders in haar hart en ze bleef erover nadenken. Na alle wonderlijke gebeurtenissen rondom de zwangerschap van Jezus, bleef het werk van God gewoon doorgaan. Ook na de geboorte van Jezus gebeurde er meteen alweer allerlei bijzondere dingen. Maar Maria raakte niet in paniek van alles wat ze te horen kreeg. Ze bewaarde de woorden in haar hart en overdacht ze. Zou ze al geweten hebben wat het inhield dat haar Zoon de redder van de wereld zou zijn? Zou ze weten hoeveel pijn haar kindje nog te verduren zou krijgen? En hoeveel pijn zij zelf zou moeten dragen? En zou ze door alles heen altijd het vertrouwen houden dat, wat er ook gebeurt, alles in Gods hand ligt?

She does that in the part of today too. Mary just gave birth to Jesus and than the shepherds receive a wonderful message from the angels. The Savior is born in the city of David. Good tidings for the people of Israel, the Messias, the Lord is here. The shepherds rush to see the child the angels were talking about. When they find Mary and Joseph they tell the entire story. As a matter of fact, they'll tell it to anyone that wants to hear it. The shepherds can't stop talking about this little baby. Everyone that hears the story is amazed, what are these shepherds talking about? Did they stay too long with the sheep in the meadows? But Mary kept all these sayings, pondering on them in her heart. After all the miracles around the birth of Jesus, Gods work didn't stop there. It continued. But Mary didn't panic from everything she heard. She kept the words in her heart and thought about them. Did she already know what it meant that her son would save the earth? Did she know how much pain her little baby had to go through? And how much pain she has to bear? And would she, through everything that happens, keep her faith in God and his plans?

 

Om over na te denken:

  • Maria bewaarde de woorden in haar hart. Kom jij weleens teksten tegen in de bijbel waarvan je niet precies weet wat je er nu mee moet, maar waarvan de woorden je zo raken dat je ze bewaart in je hart?
  • Heb jij een bijbeltekst die regelmatig bij je naar boven komt en waar je zo steun aan hebt? Wil je die met ons delen?

Something to think about:

  • Mary kept the words in her heart. Have you read any messages in the bible that you keep in your heart? Maybe you don't know what to do with them now, but they can have a special meaning or linger in your mind for a while.
  • Do you have a verse from the bible that keeps returning in your life and that gives you support? Would you like to share it with us?

maria lucilight closeup

Work in Progress

De pagina is weer voorbereid met clear gesso en daarna heb ik de stempel van Maria erop gezet. Ik heb met waterverf gewerkt dus de inkt moest eerst even drogen, in die tijd heb ik de tekst geletterd onder de stempel. Daarna kon ik met het inkleuren beginnen. Ik heb Gansai Tambi waterverf gebruikt en de palletjes die ik wilde gebruiken eerst natgemaakt met water. Daarna heb ik met een vochtig penseel steeds wat verf uit het palletje gepakt en op de pagina aangebracht. Als ik de kleuren wilde laten verlopen ben ik begonnen op het donkerste punt en heb ik telkens mijn penseel weer nat gemaakt met gewoon water zodat er steeds minder kleur aan zat. Op deze manier kun je de kleuren laten verlopen zonder al teveel water te gebruiken. Je moet je penseel voor je bijbel dus ook niet te nat maken! Daar kan het papier niet zo goed tegen. Als laatste heb ik nog wat gouden accenten aangebracht met de gouden waterverf. Voor de druppels heb ik wat verf op het penseel gedaan en zacht tegen het penseel getikt om de druppels uit de haartjes te laten vallen.

I prepared my page with clear gesso and when it dried I stamped the image of Mary. While the ink of the stamp was drying I lettered the words beneath it. After that I could start coloring. I used Gansai Tambi watercolors and I added a little bit of water to the colors I wanted to start with. After that I just picked up some color with my brush from the watercolor pallets. When I wanted to fade the colors a little bit I dipped my pencil into clear water to dull the color that's on the pencil. Each time that you add more water the color will be lighter. This way you can fade your colors without using to much water. Too much water doesn't work really well on your bible pages. To finish my page I added a couple of golden watercolor drops. I dipped my pencil into the color and tapped against the pencil to release the drops of color.

 maria els lucilight

Inspiration

Els van Elsbiblejournaling heeft vandaag nog een extra pagina ter inspiratie voor ons gemaakt. Ze heeft het tere moment getekend van de geboorte van Jezus. Ze vertelt: ‘Zo’n geweldige pagina in de geschiedenis… vol licht, maar ook zo teer… op de achtergrond zie je de silhouetten van de herders die binnenkomen. Het licht schijnt vanuit buiten naar binnen.’

Dat was het weer voor vandaag! Heb je vragen, over de tekst of over de gebruikte materiale, stel ze gerust in de reacties of stuur even een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je het niet zo online wilt plaatsen. Deel je creaties op social media met #woordvrouw, want we genieten graag mee met alles wat jullie maken!

Els from Elsbiblejournaling made another page for today. She drew the tender moment after the birth of Jesus. She tells us: 'An amazing page in history... full of light, but oh so delicate... in the background you can see the silhouettes of the shepherds that are coming. The light shines from the inside to the outside.'

That's it for today! If you have any questions, feel free to ask them in the comments or send an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you don't want to publish it online. Share your creations on social media with #31daysofbiblicalwomen so we can enjoy what you make!

Print  Email

Dag 22 - Elisabeth

Lucas 1:39-45

Vandaag zijn we weer aanbeland bij twee zwangere vrouwen. Maar, nee, dat is niet waar ik vandaag de nadruk op wil leggen. Er is zoveel te vertellen over deze vrouwen maar wat mij opviel in dit stukje waren de woorden van Elisabeth.

Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan

Luke 1:39-45

This story has two pregnant woman, again. But, no, that’s not what I’m going to talk about today. There’s so much more to tell about these ladies. Something that stood out to me in this part was what Elisabeth told Mary.

Blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her from the Lord

elisabeth lucilight woordvrouw bible journaling

Gelukkig? Die woorden waren toch behoorlijk heftige woorden. En hoe zou hun omgeving gereageerd hebben hierop? Overmorgen gaan we het over Maria hebben en zal ik haar kant wat meer belichten. Vandaag kijken we meer naar Elisabeth.

Op het moment dat Zacharias hoort dat Elisabeth zwanger is kan hij dat eigenlijk niet geloven. Eerst zien, dan geloven zouden wij denken. Maar wanneer Zacharias zijn ongeloof uitspreekt heeft dat tot gevolg dat hij gedurende de zwangerschap niet meer kan praten. Stil gaat hij naar huis, in stilte moet hij nog een aantal maanden doorbrengen. Wanneer Elisabeth zwanger blijkt te zijn trekt ze zichzelf terug. De eerste vijf maanden van haar zwangerschap brengt ze door in eenzaamheid, ze komt niet onder de mensen. Er wordt geen reden gegeven waarom ze zich terug trekt. Heeft ze tijd nodig om dit grote nieuws te verwerken? Zoekt ze de nabijheid van God? Of doet ze het voor Zacharias?

In de zesde maand komt Maria op bezoek. Op dat moment springt de baby in haar buik op en wordt Elisabeth vol van de Heilige Geest. Realiseert ze zich nu opeens wat al deze dingen betekenen? Of heeft ze dit al eerder in die vijf maanden eenzaamheid bedacht. Op het moment dat ze Maria ziet noemt ze haar de gelukkigste vrouw ter wereld, ze heeft de woorden van God geloofd en weet dat ze in vervulling zullen gaan.

Blessed? The words of the Lord weren’t simple… How would their family react to them? I’ll tell you a bit more about Mary the day after tomorrow but today I’ll take a closer look at Elisabeth.

When Zechariah heard that he and Elisabeth would have a baby he couldn’t believe it. We would say that we would like to see it before we would believe it. But when Zechariah says that He can’t believe it the consequences are that he can’t speak anymore during the pregnancy. He goes home in silence. And he has to stay silent for the next nine months. When Elisabeth learns that she’s pregnant she hides herself from everyone for five months. What is she doing in these months? Is she looking for God? Does she need time to process this great news? Is she doing this for Zechariah? We don’t know.

In the sixth month Mary visits her aunt. The moment Elisabeth sees her, the baby in her belly jumps up and Elisabeth is filled with the Holy Spirit. Does she realize what this means now? Or did she think about these things the past five months. When she sees Mary she calls her the most blessed woman on earth. She believed the words of the Lord and knows that they will be fulfilled.

elisabeth lucilight closeup

Als je objectief naar deze twee vrouwen kijkt zul je je toch afvragen hoe ze bij de benaming ‘gelukkigste vrouw’ komt. Het is geen lichte last die op deze vrouwen rust. Hun kinderen hebben een enorme rol te vervullen in hun levens. Zij zullen deze kinderen moeten opvoeden en begeleiden en… weer loslaten. Objectief gezien zou ik me dus afvragen of dat nu zo gelukkig maakt. Je zal je hele familie maar moeten vertellen dat je zwanger bent en oja, niet van je aanstaande man. Nee, van God. Het is, zeker in die tijd, een wonder dat Jozef Jezus wilde ‘adopteren’. Maar het lijkt erop dat Elisabeth zich over die dingen totaal geen zorgen maakt. Gelukkig is zij die geloofd heeft.

Misschien ligt het dan ook wel aan onze definitie van geluk. Want ik geloof zeker dat Elisabeth dit 100% meende én dat ze nog gelijk had ook. Wij zoeken geluk in aardse dingen. Gezondheid, werk, vriendschap, geld en al deze dingen dragen daar ook wel aan bij. Het maakt het in ieder geval makkelijker je ‘gelukkig’ te voelen. Maar het geluk waar Elisabeth het over heeft gaat dieper. Veel dieper. Dat kleine zaadje van hoop en vertrouwen diep in je ziel. Die hoop op God, die hoop dat alles een reden heeft. Of dat er in ieder geval een dag komt waarop het weer goed komt. Die hoop kan ons geluk brengen. Ook als het tegen zit. God kan ons alles geven wat we willen, maar ook als Hij dat niet doet kan Hij ons gelukkig maken. Het diepe geluk te weten dat je gered bent door Zijn Zoon. De Zoon die Maria bij zich droeg, de Zoon waardoor Johannes op sprong in Elisabeth. In Hem is het geluk verborgen.

Om over na te denken

  • Is er een verschil tussen gelukkig zijn en je gelukkig voelen?
  • Voel jij je gelukkig? (Als je je niet gelukkig voelt, wat zou er moeten veranderen om je wel gelukkig te maken? Als je je wel gelukkig voelt, waardoor komt dit? Waarin vind jij je geluk?)
  • Kun jij erop vertrouwen dat God Zijn beloften nakomt, ook aan jou?

Als afsluiter nog dit filmpje van MercyMe. Zelfs als God de storm laat razen, kan Hij Zijn kinderen alsnog er doorheen dragen.

When you look at it objectively than you’ll wonder why she calls her the ‘most blessed woman on earth’. It’s not a light burden that these two woman niet to bear. They’re children have huge responsibilities and they’ll have to raise them… and they have to let them go again. I would wonder if that’s something that makes you feel good. Imagine that you’ll have to tell your family that you’re pregnant and oh, no, not from the man you’re going to marry. It’s the son of God. It’s a miracle that Joseph wants to ‘adopt’ Jesus as his son. But it doesn’t look like Elisabeth worries about anything at all. Blessed is she who believed.

Maybe we think different about the term ‘being blessed’. I’m sure that Elisabeth really means what she says ánd that she’s right too. We’re looking for blessings in the earthly matters. Health, work, friendships, money… all these things do give us a better feeling but being blessed goes a lot deeper than this. The little seed of trust and hope, deep down in your soul. The hope in God, the hope that everything happens for a reason. Or that there’ll be a day that everything will be okay again. A hope that can make us feel blessed. Even when things aren’t going the way we wanted. God can give us everything we want, but even if He doesn’t He can still bless us. A deep feeling of joy that you’re save by His son, the son that made John jump in Elisabeths belly. Blessings and joy are found in Him.

Something to think about

  • In Dutch feeling blessed is almost the same as feeling happy. Do you feel happy / blessed?
  • Do you think there’s a difference between feeling blessed and being blessed? (If you feel blessed, what makes you feel this way? If you don’t feel blessed, what makes you feel this way? And what would have to change to feel blessed (again)?)
  • Do you trust God that He will fulfill His promises for you too?

I want to end with this song from MercyMe. Even if God lets the storm rage, He can still calm His child.

Work in Progress

Mensen tekenen is absoluut niet 'mijn ding', maar omdat we altijd roepen dat het allemaal niks uitmaakt hoe iets eruit ziet heb ik vandaag ook maar een keer mijn perfectionisme losgelaten en zelf Elisabeth getekend. Ik heb eerst een schets gemaakt met potlood en die daarna overgetrokken met fineliner. Hierna heb ik de tekst geschreven en ben ik begonnen met het inkleuren van Elisabeth. Ik heb hiervoor Derwent Coloursoft kleurpotloden gebruikt. Om de achtergrond wat sneller op te zetten dan met gewone kleurpotloden heb ik voor de achtergrond pastelkrijt gebruikt. Deze heb ik met het krijtje aangebracht en daarna met mijn vingers uitgewreven. Eigenlijk was er dus vrij weinig nodig om deze pagina te maken :).

I'm not good at drawing people, but we’re saying to everyone that it doesn’t matter how good you can draw so I had to let go of my perfectionism today ;). I started to sketch this image with a regular pencil and when I thought it was good enough I traced it with a black fineliner. I wrote the message and started coloring Elisabeth. I used Derwent Coloursoft pencils to color her. I wanted a faster way to color the background than just using regular pencils so I decided to use soft pastels. I applied the pastels directly on the paper and blended the color out with my fingers.

Print  Email