Peace & Justice - Advent

advent lucilight totaal

Vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï - dat staat in mijn bijbel boven dit stuk. Vrede en gerechtigheid, een mooi vooruitzicht. Al zijn de woorden tegelijk ook niet zacht en allemaal even lieflijk. De gerechtigheid houdt ook een oordeel in. Maar gelukkig is het  oordeel wel rechtvaardig. Alhoewel, gelukkig, in sommige gevallen zou ik daar zelf ook niet helemaal gelukkig mee zijn denk ik. Want hoe 'heilig' ben ik zelf eigenlijk? En wat zou dan het oordeel zijn?

Peace and justice through the descendant of Jesse - that's the message above this part in my bible. Peace and justice, a beautiful prospect. Even though the part is not as sweet as it sounds. Justice also includes judgement. But it's a just judgement. I don't know if I would be happy with that in every way... how 'holy' am I? And what would be my judgement?

advent lucilight peace close

In de Adventstijd denken we aan Jezus komst. Zijn eerste komst op aarde om voor onze zonden te sterven en de tweede komst die nog komen gaat. Die twee dingen houden heel wat meer in dan iemand die even op bezoek komt. Jezus gaf zijn leven voor ons en wilde sterven voor onze zonden. Dat is eigenlijk de enige reden dat ik gelukkig kan zijn met het rechtvaardige oordeel. Want ondanks alles wat ik fout doe mag ik weten dat Jezus voor mij het oordeel heeft gedragen. Dat is een vreemd besef. Want waarom zou iemand dat voor je doen? Zoveel liefde, ik denk dat dat menselijk gezien ook niet te begrijpen zal zijn. Maar gelukkig is die liefde er wel.

Door die liefde mogen we uitkijken naar de vrede die Jezus zal brengen met zijn tweede komst op deze aarde. Die vrede is, net zoals die liefde, eigenlijk iets wat wij ons amper voor kunnen stellen. Zelfs in onze eigen kerk, buurt of familie is vaak wel onenigheid. En dat zijn dan nog maar 'kleine' groepen. Je kunt je bijna niet voorstellen dat mensen samen kunnen leven in vrede, zonder jaloersheid, egoïstisch gedrag of ronduit haat voor anderen.  Maar Jezus zal weer vrede op aarde brengen. Zo'n vrede dat zelfs een kalf en een leeuw samen in de wei kunnen staan, dat de lammetjes bij de wolven kunnen liggen. Zelfs de dieren merken de vrede en kennis van God.

In this time we think of Jesus coming. His first arrival on earth, to die for our sins, and the second one, the coming that still has to come. Those two things involve a lot more than someone that just brings us a visit. Jesus gave his life for us and wanted to die for our sins. That is actually the only reason that I can be happy with the righteous judgement. Despite everything I do wrong, I may know that Jesus took my judgement upon him. It's a weird thought. Why would someone do that for you? A love that's so big, I don't think we can ever understand that as human beings. But, fortunately, there's a love like that.

Because of that love we may look forward to the peace that Jesus will bring with his second coming on this earth. That peace, just like the love, is something we can hardly imagine. We often have disagreements, even in our own church, neighborhood or family. And that are only small groups of people. You can hardly imagine that people will live together in peace, without jealousy, selfish behavior or hatred for each other. Jesus will bring peace to this earth again. Even a calf and a lion can stand together in the pasture, the lamb can lie with the wolves. Even the animals will notice the peace and knowledge of God.

advent lucilight spirit close

'Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.'

De geest van de Heer zal rusten op Jezus als hij terugkomt. Een geest van wijsheid en inzicht, van kracht en verstandig beleid, van kennis en ontzag voor de Heer. Het is voor ons niet te bevatten, maar door de bijbel heen mogen we wat van Gods wijsheid zien. Hem telkens iets beter leren kennen. En dan nog zullen we niet weten hoe Zijn weg zal zijn en wat Zijn tijd is. Maar we mogen wel samen uitkijken naar die dag dat Jezus terugkomt. De tijd dat er vrede zal zijn en gerechtigheid voor iedereen.

"No one does evil on my holy mountain. For knowledge of the Lord fills the earth as the waters covers the bottom of the sea."

The spirit of the Lord will rest upon Jesus when he returns. A spirit of wisdom and insight, of strength and sensibility, of knowledge and awe of the Lord. It is incomprehensible for us, but through the bible we can get a glimpse of the wisdom of God. Getting to know Him a little better each time. And then we will not know how His way will be and what His time is. But we can look forward to the day when Jesus comes back. The time that there will be peace and justice for everyone.


Tutorial Video

Materials

  micron 6 230x230   micron fineliners pennen lucilight 500x500   bliss bits SS10021 230x230
  amsterdam acrylverf 20 ml tube permanentgroen donk 230x230 amsterdam acrylverf 20 ml tube permanentrood viole 230x230  amsterdam acrylverf 20 ml tube turkooisblauw 17045 230x230 

Print    Email

Serve Him

Zodra je op rijkdom afvliegt, is die al verdwenen. Hij krijg vleugels, plotseling, en vliegt als een arend weg.
Spreuken 23:5

Cast but a glance at riches, and they are gone, for they will surely sprout wings and fly off to the sky like an eagle.
Proverbs 23:5

servehim lucilight

Waar leg je de prioriteit in je leven? Een vraag die eigenlijk nog best moeilijk te beantwoorden is. Want ondanks dat je prioriteit misschien niet bij je werk ligt, vaak neemt het toch wel een heel belangrijke plek in in het leven. Wellicht heb je het geluk dat je niet hoeft te werken, dan is het misschien wat minder belangrijk voor je. Maar dat maakt de positie van je man/vrouw in zijn/haar werk misschien wel belangrijker. En waar leg je dan de nadruk op in het leven? Hoe de rest van de wereld het perfecte beeld ziet of vind je je eigen weg en mogelijkheden?

Ze zeggen weleens dat je je geld in ervaringen moet steken en niet in spullen, want ervaringen leveren veel meer (psychische) rijkdom op als spullen. Ik denk overigens dat dat waar is, maar dan heb je wel weer het geld nodig om dat te kunnen betalen. Al hoeven ervaringen overigens niet duur te zijn. Een wandeling in de natuur kan je al veel goed doen. Maar ook het streven naar al die ervaringen kan je weghouden van God. Want hoeveel dingen staan er nog op de bucket list? Wat moet er allemaal nog gebeuren om gelukkig te zijn?

Met alles wat we hier in het leven doen draait het eigenlijk maar om één ding: het dienen van God. En op welke manier? Dat is aan jou zelf om uit te zoeken, want bij iedereen zal weer iets anders passen.

What is your priority in life? A question that can be hard to answer sometimes. Even though your work might not be your priority, it consumes a big part of your life. Or maybe you have the luck that you don't have to work, so the work part is a bit less important for you. But maybe the work of your husband/wife would be extra important than. What do you emphasize in life? What everyone sees as perfect or do you find your own way and seek other possibilities?

They say it's better to buy experiences instead of stuff. Experiences give your more (psychological) richness than all the things you can buy. I think that's true by the way. But you'll need the money for these experiences too. But they don't have to be expensive. A walk in nature can be very good for your soul. But all these experiences can keep you away from God too. How many things are there still on your bucket list? What do you need to do next to be happy?

With everything we have in life there's only one thing that really counts: serving God. And in which way? That's something you have to find out yourself, that can be different for everyone.

servehim lucilight 2

Over deze pagina

Ik heb de pagina weer bewerkt met clear gesso voor ik begon. Hierna heb ik de veren gestempeld en deze gemaskeerd met een papiertje zodat de achtergrond niet door de veren heen zou komen. Daarna heb ik de achtergrond gemaakt met Distress inkt en een mini blender. Ik heb diverse lagen rood, geel en blauw over elkaar heen aangebracht. De rode kleur is zelfs met de clear gesso wel een beetje riskant op de dunne bijbelpagina's want dan drukt hij alsnog snel door. Op de achterkant van deze pagina zit nu dan ook een beetje een rood/gele gloed, maar niet zo erg dat er niet overheen te werken is. Ik heb na het kleuren van de achtergrond de veertjes gekleurd (ook met distress inkt) en de teksten gestempeld. Omdat de tekst 'serve' eigenlijk wat te lang werd heb ik hem op vellum gestempeld zodat hij over het veertje kon komen. Dit stukje vellum heb ik vastgeplakt met washi tape.

About this page

I prepared the page with clear gesso before I started. After that I stamped the feathers and added a mask on top of them so I could add some color to the background. I used Distress Inks for the background and added several layers of yellow, blue and red. The red is a bit risky on these thin bible pages, but it worked out well enough. On the backside of the page you have a bit of a yellow/red tint, but I can easily work over it and it will 'disappear'. I colored the feathers with Distress inks and stamped the message. I added the word 'serve' on a vellum banner so it could be on top of the feather. I adhered the vellum with some washi tape.

KS SNS 16 009HisWings

De stempelset die ik gebruikt heb is op bestelling te verkrijgen. Hij heet 'His Wings', stuur even een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I used the stamp set 'His Wings' from Sweet 'n Sassy stamps. You can order it at Sweet 'n Sassy Stamps (USA) or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.(Europe)

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel, met de juiste bronvermelding.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites with the correct source indication.

Print    Email

Glorify Him

glorify psalms lucilight close

Bijbel journalen in de Psalmen... het blijft één van mijn favoriete boeken om in aan de slag te gaan. De emoties zijn zo herkenbaar, ze kennen hoge toppen maar ook diepe dalen. Je kunt er allerlei levenservaringen vinden dus. Zo is het ook in Psalm 22. David gaat door een erg diep dal. Zijn vijanden komen op hem af en het lijkt een hopeloze toekomst. Hij is bang en verliest zijn moed. Maar Hij weet ook wat voor God hij heeft. Een God die niet op een afstand toekijkt, maar die betrokken is bij zijn leven. Dus in zijn grote angst gaat hij op zijn knieen en bidt hij tot God. Hij vraagt God om hem te redden en hij vertrouwt erop dat God dat ook zal doen. En dan zal hij God prijzen, niet alleen David zal Hem prijzen: het hele volk zal God prijzen. Want God is Koning over de volken.

Eens mogen wij Hem prijzen voor eeuwig, in Zijn koninkrijk. Maar ook nu mogen we daar al mee beginnen; Hem grootmaken, Hem de lof toezingen, Hem eren met wat we doen. Ook als we in een diep dal zitten kunnen we bij Hem terecht. Want God loven draait er niet om dat we ons op een top in ons leven bevinden, Hem loven kunnen we altijd doen. Want Hij verandert niet. En Hij wil met ons meegaan, op de bergen maar zeker ook in de dalen.

Bible journaling in the Psalms... it's one of my favorite books to journal in. The emotions displayed in it are so recognizable. High highs and low lows. A lot of life experience is to be found in there. You can see that in Psalms 22 too. David is going through a hard time. His enemies are closing on him and it looks like there is no hope for the future. He is afraid and he loses his hope. But He also knows that God is with him. And that his God doesn't watch from a distance but that He will go through everything with him. So in his fear he prays to God. He asks Him to save him and he trusts that God will save him. And when He does, he will glorify Him. And not only David will glorify the Lord, the entire nation will praise Him. Because He is King of all nations.

And once we can praise Him forever. In His kingdom. But we can start praising Him already. We can glorify Him, praise Him, stand in awe of Him. Even when we're going through hard times, He is there. And we can still praise Him then. Because He won't change. He will be there with us, on the high mountains but also in the valleys.

glorify psalms lucilight

Over deze pagina:

Ik heb de pagina voorbewerkt met clear gesso (dit is geen vereiste, maar ik doe het inmiddels bij al mijn pagina's zodat ik nergens meer over na hoef te denken bij de materialen die ik gebruik). Ik heb voor de achtergrond gelatos gebruikt en daarmee een basis opgezet die ik heb uitgeveegd met een babydoekje. Hierna heb ik de tekst gestempeld, de woorden Worship en Glorify komen uit de set 'Let's do this' van Sweet 'n Sassy Stamps en het woord Him heb ik gestempeld met Mini Grunge Alpha. De rest heb ik zelf geschreven. De plaatjes zijn die-cuts die ik erbij heb geplakt.

Materialen:

De stempels van Sweet 'n Sassy stamps zijn op bestelling verkrijgbaar. Als je interesse hebt kun je me een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sturen en dan laat ik je de details weten (kosten, levertijd etc.)

About this page

I prepared the page with clear gesso (not especially needed for these materials but I prepare every page so I don't have to think about the materials I use). After that I made the background with gelatos. I blended them with a baby wipe. Then I stamped the message and wrote down a couple of the words. The images are die-cuts.

Materials:

The stamp sets from Sweet 'n Sassy stamps are available at Sweet 'n Sassy Stamps (USA) or you can order them with me (Netherlands, Europe). Send me an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you're interested.

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel, met de juiste bronvermelding.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites with the correct source indication.

Print    Email