#26 - Giveaway! - woordvrouw

26 giveaway lang

Ga snel naar het blog van Sara voor een leuke giveaway!

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites.

Print  Email

#25 - Gomer - Buitensporige Genade

25 gomer woordvrouw

Vandaag is het weer tijd voor een gastblogger. Eigenlijk zelfs twee gastbloggers. Anja Koops heeft de tekst voor vandaag geschreven en Janine Heerema heeft de mooie pagina gemaakt. Lees snel wat ze ons te vertellen heeft!

It's time for another guest blogger today. Or two. Anja Koops wrote the message for today and Janine Heerema made the beautiful page. Read on to see what Anja has to tell us!


Lezen: Hosea Hoofdstuk 1-2
“En hier zit ik dan opgescheept met 3 extra kinderen, alleen maar de huishouding leiden en zorgen voor de kinderen! Hosea had het wel goed voor elkaar, maar toch.. Iedereen had haar wel nodig en toch ook weer niet...” Gomer zucht, ze verveelt zich. “Vroeger was het veel leuker, dan kreeg ik aandacht omdat ik mooi was. Ik flirtte met iedereen en kreeg cadeautjes van mannen, mannen die mij aandacht gaven en die kickten op mij. Nu heb ik alleen maar kinderen en dienstknechten om mij heen.“

3 jaar geleden was Gomer getrouwd met Hosea, deze man gaf haar heel veel aandacht en wilde met haar trouwen! Nou daar zeg je geen ‘nee’ tegen. Gomer had al veel mannen gehad en geen van die mannen wilde met haar trouwen. Maar toen ze trouwde met Hosea had ze zich voorgesteld trouw te blijven aan deze man. Hosea was een goede man, hij verwende haar, met snuisterijen die ze mooi vond, met lekker eten en drinken, Hij zorgde voor haar, het huishouden hoefde ze niet alleen te doen er waren genoeg knechten en vrouwen om haar heen.

Maar nu verveelde dat haar, ze had behoefte aan wat anders….. Dus ze maakte zich weer mooi en ging op pad op zoek naar andere mannen, eerst in het geheim, maar later gewoon open en bloot. Hosea was boos en maakte ruzie met haar, maar Gomer trok er zich niets van aan ze ging gewoon door.
Hun kinderen leden eronder. Ze hadden namen die niet veel goeds voorspelden. Jizreël, God verstrooit. Lo-Ruchama, geen ontferming. Lo-Ammi, niet mijn volk.
Hosea smeekte haar om te blijven en deed er alles aan om haar voor zich te winnen. Maar Gomer bleef vreemdgaan. Het gezin leek hopeloos mislukt.
Tot overmaat van ramp kwam Gomer op een dag niet meer opdagen. Hosea was ten einde raad en ging haar zoeken. Na dagen vond hij haar terug als slachtoffer van mensenhandel. Ze was een slavin geworden. Maar hij hield van haar en kocht haar terug.

Hij nam haar mee naar de woestijn, waar hij met haar sprak. Daar gebeurde iets bijzonders met haar, want hij wist haar hart te bereiken. Voor het eerst werd de verbinding hersteld “Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken, ik zal je hecht aan mij verbinden, door liefde en ontferming. Hosea 2:21
Ze kwamen thuis en daar zei ze dat het leek alsof ze na drie dagen uit de dood was opgestaan (6:2).
Nu bleven ze hecht verbonden met elkaar. De kinderen fleurden op en werden wie ze allang hadden kunnen zijn. Jizreël, God zaait goed zaad. Ruchama, er is weer ontferming. Ammi, mijn volk.

Dit is het verhaal van een vrouw die als voorbeeld staat voor het volk Israël, Gods volk dat zich telkens weer over gaf aan de andere afgoden en godsdiensten. Toch ook in dit verhaal zien we Gods genegenheid voor Zijn volk. God is trouw, God blijft van hen houden ondanks dat zij ontrouw zijn. Toch wil God zo graag dat Zijn volk alleen Hem eert en Hem aanbid en daar heeft Hij alles voor over, zelfs Zij enige Zoon.
Misschien heb je na het lezen van de verhaal wel een min denken over Gomer, ja, zo ben ik niet! Ik ben trouw aan mijn man en kinderen, zoals God het van mij vraagt. Maar dit verhaal gaat niet echt over trouw zijn aan je man en kinderen, maar aan trouw zijn aan God.

Over na te denken

 • Hoe zit dat met jou?
 • Heb jij de Here God zo lief, dat je Hem alleen dient?
 • Ben jij dankbaar voor het offer dat Jezus Christus heeft gebracht, om je van zonden vrij te maken?
 • Geef jij de Heilige Geest de ruimte in je leven, om je meer en meer te doen lijken op Christus?

Lukt dit je niet, weet dan God is genadig. Als jij voor Hem hebt gekozen wast zijn liefde je witter dan sneeuw en mag je vrij zijn door het bloed van Christus en groeien door Zijn Geest.
Een prachtig lied hierover is Opwekking 550 - Liefdevol; dit lied geeft de intimiteit aan die God van jou vraagt en die jij aan Hem kunt geven.

Liefdevol
Trekt U mij dicht aan uw hart
Als wij samen zijn.
Door Uw bloed
Wast u mij witter dan sneeuw
En nu ben ik vrij.

Refrein:
U behoor ik toe;
Heer, ik heb u lief
En boven alles volg ik U.
Vreugde van mijn hart,
Kostbaarder dan goud,
Ik leef voor U,
Want U houdt van mij.

Neem mijn hart,
Maak het een deel van Uzelf,
Laat ons samen zijn.
Angst verdwijnt,
Als ik Uw liefde ervaar;
Door U ben ik vrij.

(Refrein)

Jezus vreugde van mijn hart (4x)

(Refrein)

The title says: Overwhelming Mercy
To Read: Hosea chapter 1,2

“And here I am with 3 more children, only to do the housekeeping and taking care of the children! Okay Hosea had enough money to get me some help, but still…. They keep saying they need me but that’s just temporary…”
Gomer sighs, she is bored. “It used to be so exciting, I got a lot of attention from all the men who loved and liked me. I had a lot of fun with them, got gifts from them, the men gave me attention and found me attractive. Now I only have staff and children around me….”

3 years ago, Gomer married Hosea, Hosea gave her a lot of attention and wanted to marry her! You can’t say ‘no’ to that. Gomer has had a lot of men but no one wanted to marry her, no one wanted to make a decent woman out of her. When she married Hosea she honestly wanted to be faithful to him. He was a good man, he gave her gifts, beautiful gifts, and nice exotic food and drinks. He cared for her, she didn’t have to do the housekeeping by herself because he had assigned a staff to help her and her kids.

But now she was bored, she wanted something else, she wanted what she had before… So, she made herself beautiful en went looking for other man, at first secretly, but later openly. This made Hosea angry and they quarrelled a lot, but Gomer didn’t listen to Hosea and kept going on. Their children suffered because of her behaviour. Their names already predicted no good. Jezreel, God strewed. Lo-Ruchama, not loved and Lo-Ammi, not my people.
Hosea begged her to stay and did everything to win her heart back. But Gomer kept going astray, this family was to be doomed.
One day Gomer hadn’t come home. Hosea was desperate and went looking for her, it took him days and then he found her as a victim of slavery, she had become a slave. But he loved her and bought her back.

He took her to the dessert for 3 days, where he took care of her and he talked to her. There something special happened, Hosea touched her heart, and for the first time they connected. Hosea 2:19 (NLT) I will make you my wife forever, showing you righteousness and justice, unfailing love and compassion.
They went home and she told everybody that she felt like she was restored in that short time. (6:2 NLT)
From that moment on they stayed close to each other, the children blossomed and became who they should be. Jezreel, God plants. Ruchama, Loved and Ammi, My People.

This is a story of a women who is an example for the people of Israel, Gods people that went astray every time to other gods and cultures. But in this story, we see that God is always faithful and that he Loves His people. God stays faithful even if we are unfaithful. God so badly wants His people to give only Him the honour and glory. And he will do anything to attain that, even giving up on his one and only son.
Maybe you have an aversion against Gomer, and you think I am nothing like her, I am faithful to my husband and my children, as God wants me too. But this story isn’t about being faithful to your husband and children, but about being faithful to God.

To think about:

 • What about you?
 • Do you love the Lord so much, that you honour Him alone?
 • Are you grateful for the sacrifice that Jesus gave, to set you free from sin?
 • Are you giving the Spirit the space in your life, for you to be more like Jesus?
 • And if you can’t, know that God is merciful. If you chose to be His, His Love will wash you whiter than snow and you may be free by the blood of Christ and you may grow through the Spirit.

Reuben Morgan wrote a beautiful song (I belong to you my eternal love) that shows the intimacy that God wants from us and that you can give to Him.

Open arms
welcome me close to your heart,
and there I long to stay.
Mercy falls cleansing my life with your blood,
whiter than the snow.

Chorus:
I belong to you;
Jesus my first love,
you’re everything I’m living for.
You’re the joy I know the treasure I hold dear,
I burn for you,
my eternal love

Take my life, join me forever with you,
make our heart as one.
perfect love,
driving away all my fear,
freedom I’ve found.

Chorus:
I belong to you;
Jesus my first love,
you’re everything I’m living for.
You’re the joy I know the treasure I hold dear,
I burn for you,
my eternal love

gomer anja 2

Creatief

Wat heb je nodig

 • Fineliner
 • Witte Posca pen (dekt het beste)
 • Waterverf of (aquarel)kleurpotloden
 • Evt. stempel van sneeuwkristal maar je kunt ook de sneeuwkristallen overtrekken van het bijgeleverde plaatje
  Washi tape in een bijpassende kleur

Creative

What do you need

 • A fine liner
 • White Posca pen (that covers the best)
 • Watercolour paint or watercolour pencils
 • A stamp of a snow crystal, but you can also take the sample that is hereby.
  Washi tape in a matching colour.

gomer anja

Wat moet je doen

Print beide plaatjes uit
Trek het plaatje met het gezicht en de tekst over in je bijbel met de (watervaste) fineliner.
NB Als je fineliner niet watervast is beter eerst met potlood en later met de fineliner.
Kleur of schilder rondom het gezicht zo donker mogelijk in.
Goed laten drogen.
Huidskleur aanbrengen en ogen kleur geven.
Met de witte Poscapen de letters overschrijven, inkleuren en de sneeuwkristallen overtrekken.
Als je de tekst niet zo duidelijk ziet kun je er nog zwarte lijntjes bij tekenen.
Verder over de bladzijde wat sneeuwkristallen stempelen of overtrekken met een lichte kleur.
Boven en onder washitape plakken.

How to work:

Print both samples.
Copy the sample with the face into your Bible with an inerasable fine liner.
If you don’t have an Inerasable fine liner use a pencil first and when your page is dry use the fine liner.
Colour or paint around the face as dark as possible. Let it dry well.
Bring skin colour to the face and give colour to the eyes.
Go over the letters with the white Posca pen, copy the snowflakes and colour them in.
If you want more contrast you can line them with the black fine liner.
Stamp or copy on the page more snowflakes with a light colour.
To finish the page put washi tape on top and under on the page.

Printable

woordvrouw gomer printable

Ook vandaag weer een mooie printable voor jullie. Heb je wat extra inspiratie nodig of wil je toch echt een vrouw tekenen maar heb je daar wat hulp bij nodig? Download dan deze printable en gebruik hem vandaag, of een van de andere dagen, als uitgangspunt voor je pagina. Download de printable als PDF.

Deze Woordvrouw is je aangeboden door:
Anja Koops (tekst) en Janine Heerema (creativiteit)

Another beautiful printable for you today. Do you need some extra inspiration or do you really want to draw a woman and do you need some help with that? Download this printable and use it today, or any of the other days as a starting point for your page. Download the printable as PDF.

Today's blog was created by:
Anja Koops (message) and Janine Heerema (creative)

That's it for today! If you have any questions, feel free to ask them in the comments or send an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you don't want to publish it online. Share your creations on social media with #31daysofbiblicalwomen so we can enjoy what you make!


Dat was het weer voor vandaag! Heb je vragen, over de tekst of over de gebruikte materiale, stel ze gerust in de reacties of stuur even een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je het niet zo online wilt plaatsen. Deel je creaties op social media met #woordvrouw en/of #bijbeljournalinggroep, want we genieten graag mee met alles wat jullie maken!

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites.

Print  Email

#24 - Salomé - Woordvrouw

24 salome lang

Vandaag schrijft Sara over Salomé, ga snel naar haar blog om meer te lezen.

Sara writes about Salomé today, hop over to her blog to read more.

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites.

Print  Email

#23 - Joanna - Trouw blijven

23 joanna lang

23 joanna lucilight woordvrouw

Lezen: Lukas 8:1-3
The title says: Stay Faithful

De groep mensen die met Jezus meetrok breidde zich steeds verder uit. Het bestond niet alleen uit de discipelen maar er gingen nog veel meer mensen mee. En onder die mensen was ook een groepje vrouwen. Dat was best opmerkelijk voor die tijd. Vrouwen volgden meestal geen rabbi’s. Dat was meer een mannenzaak. Maar bij Jezus telden de vrouwen wel mee. Johanna, de vrouw van Chusas, wordt zelfs nog even apart genoemd. In de bijbel horen we verder niet veel van haar, behalve dat ze de vrouw van Chusas de rentmeester van Herodes was. Die informatie zegt meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Johanna kwam niet bepaald uit een vriendelijk gezelschap. De vrouw en dochter van Herodes lieten bijvoorbeeld Johannes de Doper vermoorden. We kunnen ons dus afvragen of de keus van Johanna om Jezus te volgen in goede aarde is gevallen bij haar man en zijn baas. Er zijn overleveringen die zeggen dat haar man zijn baan kwijt is geraakt omdat Johanna een volgeling van Jezus was. Ze is waarschijnlijk rijk geweest toen ze het besluit nam Jezus te volgen. Er staat dan ook dat ze Jezus diende met haar bezittingen. Waarschijnlijk heeft ze op die manier de groep dan ook behoorlijk kunnen ondersteunen.

Ook lezen we dat ze genezen is door Jezus. Waarvan precies is niet duidelijk, maar ik vond dat wel een passend detail met betrekking tot haar naam. Die betekent namelijk ‘God is verzoenend’ of ‘de door God begenadigde’.

Johanna wordt door Lukas ook nog bij name genoemd wanneer hij het heeft over de vrouwen die naar het graf van Jezus gaan. Johanna was dus een zeer trouwe volgeling van Jezus. Ook na zijn dood was ze nog steeds bereid om voor hem te gaan en ervoor uit te komen dat ze Jezus volgde. We kunnen veel leren van haar als trouwe volgeling van Jezus. Ze had de keuze gemaakt om voor Hem te gaan en week niet van die keuze af. Ze stond achter Hem en week niet van Zijn zijde. In goede en in slechte tijden.

Om over na te denken

 • Heb jij echt de keuze gemaakt om Jezus te volgen?
 • Op welke manier kun je dat in jouw leven laten zien?

Read: Luke 8:1-3

The group that followed Jesus became larger. It didn't only exist out of the disciples but there were much more people. And, amongst these people, there was a group of women too. And that was something special. There weren't a lot of women that would follow a rabbi that time. That was something for man. But with Jesus the women count too. Joanna, the wife of Chuza, is called by name. We don't hear a lot about her. But knowing that she's the wife of Chuza, the house-steward of Herod the Tetrarch, tells a more about her than you would think. Joanna didn't come from a friendly society. The wife and daughter of Herod killed John the baptist. We can ask ourselves if the choice of Joanna to follow Jesus was appreciated by her husband and his boss. There are stories that say that her husband lost his job because she followed Jesus. She was probably rich when she joined the following of Jesus, they say that she supported them with her possessions.

We read that she has been healed by Jesus too. We don't know what the illness was, but I thought it was something that matched her name. Which means "The Lord is grace” or “The Lord give graciously”.

Joanna is called by name by Luke when he tells about the women at the grave of Jesus. Joanna was really faithful. Even after His dead she was still willing to go to His grave and to show people that she was following Jesus. We can learn a lot about her faithfulness. She made the choice to follow Jesus and she didn't come back on that choice. She was there for Him and she didn't leave Him. In good and in bad times.

Something to think about

 • Did you make a choice to follow Jesus?
 • In what way can you show that in your life?

23 joanna lucilight woordvrouw close

Over deze pagina

Voor deze pagina heb ik de printable gebruikt die Sara heeft gemaakt. Heerlijk om dat gewoon over te trekken en dan in te gaan kleuren. Ik heb eerst de tekening op de pagina gezet en toen de tekst gestempeld. Hierna ben ik de achtergrond gaan kleuren met pan pastel. Dit is een erg zachte pastelsoort die makkelijk uit te wrijven is voor achtergronden. De plaatjes zelf heb ik ingekleurd met kleurpotlood. Verder zitten er eigenlijk geen ingewikkelde dingen in de pagina, gewoon even lekker aan de slag :).

Hieronder nog een filmpje hoe ik de pagina heb gemaakt. Als je op het 'cc' knopje klikt kun je de Nederlandse ondertiteling aanzetten.

About this page

I used the printable Sara made for this page. It's nice to just trace the drawing and start coloring. I traced the drawing and stamped the message first. After that I made the background with Pan Pastel (a really soft pastel, great for backgrounds). I colored the image with colored pencil. And that's it, nothing that's too hard to do.

I made a video from this page. Watch it below. You can get subtitles when you click on the 'cc' button.

Gebruikte materialen

 • clear gesso
 • Grafietpapier (om de tekening over te zetten)
 • Pan Pastel
 • Micron pen (zwart)
 • Fixeerspray
 • Mini Grunge Type Alpha stempelset van Sweet 'n Sassy stamps (op bestelling verkrijgbaar)
 • Note This stempelset
 • kleurpotloden (Derwent coloursoft)

Printable!

Used materials

Printable!

23 printable woordvrouw joanna

Ook vandaag weer een mooie printable van Sara voor jullie. Heb je wat extra inspiratie nodig of wil je toch echt een vrouw tekenen maar heb je daar wat hulp bij nodig? Download dan deze printable en gebruik hem vandaag, of een van de andere dagen, als uitgangspunt voor je pagina. Download de printable als PDF.

Dat was het weer voor vandaag! Heb je vragen, over de tekst of over de gebruikte materiale, stel ze gerust in de reacties of stuur even een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je het niet zo online wilt plaatsen. Deel je creaties op social media met #woordvrouw en/of #bijbeljournalinggroep, want we genieten graag mee met alles wat jullie maken!

Another beautiful printable from Sara for you today. Do you need some extra inspiration or do you really want to draw a woman and do you need some help with that? Download this printable and use it today, or any of the other days as a starting point for your page. Download the printable as PDF.

That's it for today! If you have any questions, feel free to ask them in the comments or send an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you don't want to publish it online. Share your creations on social media with #31daysofbiblicalwomen so we can enjoy what you make!

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites.

Print  Email

#22 - Trapezá - Woordvrouw

22 trapeza lang woordvrouw biblical women

De beurt ligt weer bij Sara vandaag, ga snel naar haar blog om meer te lezen over Trapezá.

Voor toekomstige tutorials en blogs: volg me op YouTube, Instagram, Facebook of wordt lid van onze facebookgroep. Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief (zie balk aan de rechterkant). Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. Uiteraard mag linken op social media of websites wel.

For future tutorials and blogs: follow me on YouTube, Instagram, Facebook or become a member of our (Dutch) Facebookgroup. You can sign up for my newsletter too (check the sidebar on the right). Everything on this blog is our creative and intellectual property and only for personal use. If you want to use it for anything commercial, contact us first. And of course; you may link to this blog on social media or other websites.

Print  Email