God's temple - #christinmeart

5 en temple CIMart

Deze week heeft Sara een mooi blog geschreven over de tekst uit Korinthe. Wil je meer weten over deze tekst, ga dan zeker even bij haar langs! Voor deze week heb ik een stukje handlettering met jullie te delen. Volgende week weer een uitgebreid blog :).

Sara shared a beautiful blog about the message in Corinthians this week. If you want to know more about this part of the bible, be sure to visit her blog! The only thing I have to share this week is a piece of handlettering. Next week I'll write a blog again :).

5 gods temple

Print    Email

I am... a branch of the true vine and a friend of Christ - #Christinmeart

cimart week3 4 lucilight totaal christinmeart

In dit korte stukje tekst zit zoveel wijsheid dat het gewoon moeilijk is om het samen te vatten in een blog. Als je erover gaat vertellen heb je eerder de neiging om enorm uit te weiden over alle dingen die opvallen in dit stukje. De druiven, de ranken, het wegsnijden van delen die geen vrucht dragen en de uitleg dicht bij Jezus te blijven om wel vrucht te dragen. Je zou bijna eens bij iemand langs moeten gaan die zelf druiven verbouwd. Want voor het kweken van een goede druif zijn veel handelingen nodig. Maar daar zal ik vandaag verder niet op in gaan, als je het leuk vind kun je zelf natuurlijk altijd nog op zoek gaan naar meer achtergrondinformatie over de druif zelf.

Wat we vaak in dit stukje terug zien is dat we in Jezus moeten blijven. Dichtbij de kern van het geloof. Jezus heeft met ons de wijsheid van Zijn Vader willen delen. Voor ons is het vaak nog moeilijk te begrijpen hoe dit precies in elkaar zit. Maar door het delen van deze wijsheid heeft Hij ons wel onderdeel gemaakt van Zijn plan. Jezus wilde alles met ons delen wat Hij wist. Hiermee heeft Hij ons tot Zijn vrienden gemaakt. We hoeven niet op een afstandje af te wachten wat God wil dat wij doen. Want als we dichtbij Jezus leven en in Hem willen blijven dan mogen we zijn voorbeeld volgen. Elke dag weer. Blijven in Zijn liefde, Zijn vreugde. Bijzonder dat we op deze manier de geboden mogen houden. Uit liefde en vriendschap. En ondanks dat het onze taak is om dichtbij Jezus te blijven, heeft Hij ons altijd op het oog gehad. Hij heeft ons mensen uitgekozen om onderdeel te zijn van Zijn lichaam, onderdeel van de ware wijnstok. En als we zó dicht bij Jezus mogen zijn, dan mogen we ook alles met Hem delen. Als vrienden.

Om over na te denken

 • Hoe kun je dicht bij Jezus blijven?
 • Door de vruchten die wij dragen kunnen we God laten zien aan anderen. Hoe kun jij die vruchten zichtbaar maken in je leven zodat anderen door jou God kunnen leren kennen?

There’s a lot of wisdom in this part of John, it’s even hard to summarize it in a blog. When I start to talk about this part I tend to wander of in thoughts about growing grapes. The grapes, the branches, cutting away some of the branches to get more grapes… seeing how we have to stay close to Jesus to bear fruit… Well… that’s not what I’m going to talk about today, but if you want to know more about growing grapes, you should visit a grape farmer someday ;).  

We can read a couple of time that we have to stay close to Jesus in this chapter. Close to the core of our faith. Jesus wanted to share the wisdom he got from His father with us. It’s hard to contain these words for us, but by sharing the thoughts of His father, Jesus made us a part of the plan. He wanted to share everything he knew with us. That way He made us His friends instead of slaves. We don’t have to wait from a distance to find out what God wants us to do. If we stay close to Jesus we can follow His examples everyday. We can stay in His love, His joy. This way we can try to keep his commandments out of love and friendship. And while it’s our job to stay close to Jesus, He already made the choice for us before we chose Him. He chose us, as humans, to be a part of His body. To be a branch of the true vine. And if we can be this close to Jesus, we can share everything that’s on our hearts with Him. As true friends.

Something to think about

 • How can you stay close to Jesus?
 • By bearing fruit we can show God to the people around us. How can you give other people a glimpse of God?

cimart week3 4 lucilight

Work in Progress

Voor deze pagina heb ik de achtergrond gemaakt met 'te gekke krijtjes' (een soort waxkrijtjes) en reukloze terpentine. Ik heb een paarse en een lichtblauwe kleur gebruikt en die in elkaar over laten lopen. Ik heb eerst een schetsje gemaakt van de teksten op een gewoon A4tje en daarna heb ik die achter mijn pagina gelegd om over te trekken. Het was vrij lastig te zien maar het gaf toch een beetje een richtlijn om mijn idee uit te werken. Hierna heb ik de plaatjes gekleurd met potloden en de teksten met een witte gelpen. Ook op de druiven en het hartje heb ik wat witte accentjes aangebracht.

Vergeet niet even bij Sara langs te gaan om te kijken wat zij deze week heeft gemaakt! En als je zelf iets hebt gemaakt mag je het altijd delen met #christinmeart zodat we allemaal mee kunnen genieten :).

I used wax crayons and odorless mineral spirits to create the background for this page. I used a blue and purple color and blended them into each other. I made a sketch before I started this page so I knew what I wanted to make. I had the sketch behind my page but it was pretty hard to see so I couldn't really trace it. But it gave an idea where I wanted to write and draw. After that I colored the images with colored pencils and the words with a white pen. I added some white accents to the grapes and the heart too.

Don't forget to check Sara's blog to see what she made this week. And if you made something with these messages; feel free to share it with #christinmeart so we can all enjoy what you made :)

 

Print    Email

Be the salt - #Christinmeart

Matteus 5:13-14

Ik ben het zout van de aarde en het licht van de wereld.
Dat is nogal een statement. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik soms nog best moeite heb met de ‘ik ben’ teksten. Want… als ik het zout en het licht ben dan heb ik nogal een verantwoordelijkheid.

Ook het idee dat zout tegenwoordig lang niet altijd als iets positiefs wordt gezien speelt nog mee. Teveel zout is niet goed voor je gezondheid, maar wat zouden we zijn zonder zout? Zout zorgt er in je lichaam ook voor dat de vochtbalans goed blijft, dat je bloeddruk geregeld wordt en dat je überhaupt je spieren kunt bewegen. Het regelt de geleiding van de zenuwprikkels tussen je hersenen en je spieren. Nog steeds een erg belangrijk goedje dus. Als je daarbij bedenkt dat zout in die tijd erg kostbaar was en ook nog eens belangrijk voor het bewaren van voedsel (je kon het niet even in de vriezer stoppen). Daarbij werkt zout ook nog eens antibacterieel en zout vermindert het bloeden wanneer het op een wond gestrooid wordt. Vroeger werd er vaak aluin gebruikt bij scheerwondjes om de schade te beperken. Maar tegelijkertijd moet ik er even niet aan denken om zout op een open wond te krijgen want je gaat ook meteen door de grond van de extra pijn die dat geeft.

Al deze functies van zout zijn natuurlijk leuk om te weten, maar wat houdt het in voor mij? Hoe kun je smaak geven aan de wereld om je heen? Hoe kun je het verderf tegen gaan?

Als je het zo leest zijn het nogal grote dingen, maar misschien moeten we het juist zoeken in het kleine. Want hoe gaan wij om met onze buren? Hoe praten wij met collega’s? Kunnen we iets van God laten zien in onze levenswandel? Ik ben niet iemand die de straat op gaat om iedereen aan te spreken (al heb ik heel veel bewondering voor mensen die dat wel kunnen). Maar dat brengt me dus op de vraag; hoe kan ik dan het zout zijn?

Ik denk dat voor iedereen andere dingen van toepassing zullen zijn, maar als we dicht bij God blijven dan hoop ik dat we allemaal iets van het zout en het licht uit mogen dragen in de wereld. Zodat de mensen in ons de hoop van een leven met God mogen zien. Zodat we Zijn Woord mogen uitdragen en daarbij ook de normen en waarden die daarbij horen. Zodat mensen door ons nieuwsgierig worden naar God (dorstig door het zout ;)) en ze iets van Hem mogen zien door ons heen.

Om over na te denken

 • Hoe kun jij het zout en licht in de wereld zijn?

Ook Sara heeft deze week weer een mooi blog geschreven (twee zelfs!). Een aanrader om ook weer even bij haar te kijken :).

Matthew 5:13-14

I am the salt of the earth and the light of the world.
Well, that’s quite a statement. I have to admit that I tend to struggle with the ‘I am’ messages. Because… if I’m the salt and light of the world, that’s a big responsibility.

These days salt tends to get some negative reviews, but salt is really important for you too. It isn’t good to get to much salt, but what would we do without it? Salt keeps your body healthy, regulates your fluids, your blood pressure and it even sends the signals between your brain and muscles. So without it we wouldn’t do much. So it’s still very important. And in former times salt was expensive and important to preserve your food. You couldn’t freeze it so you had to use salt. Salt is antibacterial and reduces the blood flow from a wound. They used to use salt for shaving wounds so that they would stop bleeding quickly. But at the same time… I don’t want to think about adding salt to a wound because that gives you a lot of pain too.

All the functions of salt are good to know, but what does it mean for me? How can you add more taste to the world around you? How can you prevent decay in this world?

When you read it like this, salt does amazing things, but maybe we have to look a bit closer. At the smaller things you can do. How do we treat our neighbors? How do we talk to our colleagues?  Can we show God in the way we live our lives? I’m not someone that talks to everyone on the streets to tell people about Jesus (even though I admire the people that can do this). But that brings me to the question; how can I be the salt?

I think everyone can be salty in his own way, if we stay close to God I hope we can show a bit of His light in the world around us. So we can give people hope, so we can share His word and the values that He gave us. So we can make people curious to know more about this God (make them thirsty from the salt ;)).

Something to think about

How can you be the salt and light in this world?

Sara shared her thoughts on this subject too, I really recommend to check out her blog :)

zout lucilight blog

Creatief

Voor vandaag geen pagina in mijn bijbel maar een stukje handlettering van mij. Hier valt niet zo heel veel over uit te leggen ;). Gewoon een stukje wit papier of een schetsboekje pakken, een potlood om de schets te maken en een fineliner om het mee over te trekken. In dit geval heb ik een combinatie van blokletters en het 'nette schoolschrift' gebruikt om het wat speelser te maken. En natuurlijk een zoutvaatje om het zout uit te beelden.

We zien ook graag wat jij gemaakt hebt! Mocht je je uitwerking van 1 van de 'Christus in mij' teksten willen delen gebruik dan de hashtags #bijbeljournalinggroep en #christinmeart

Creative

I didn’t make a page in my bible today but I did some hand lettering. Not a lot to explain about this one ;). Just grab a piece of paper, a pencil to sketch your idea and a fineliner to trace it. I wrote down the words and added a little illustration for the salt.

We love to see what you made! If you made a page with one of the messages from the 'Christ in me' theme, feel free to share them with the hashtag #christinmeart

Print    Email

Gods People - #christinmeart

1 Petrus 2:9-10

Voor mij blijft het een bijzonder gegeven dat God naast Zijn volk Israël uiteindelijk Zijn reddingsplan uitgebreid heeft tot een plan voor de hele wereld. Dat is dan wel altijd het plan geweest, maar dat het nu echt mogelijk is om ook als ‘heiden’ tot God te komen door de dood van Jezus blijft bijzonder. De brief van Petrus is geschreven aan de eerste christenen, de eerste heidenen die ook bij Gods kinderen mochten horen. Als je toch aan het lezen bent zou ik ook zeker het eerste stuk van de brief meelezen. Want hoe kan het dat wij ineens tot Gods volk mogen horen? Als we het kort samen willen vatten is daar natuurlijk maar één antwoord op te geven: Jezus. Door Zijn dood mogen we nu ook bij Gods kinderen horen. Wij zijn, zoals de eerste twee verzen het zo mooi zeggen, door God de Vader voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden.

Dankzij Jezus’ offer mogen wij nu onderdeel zijn van Gods gezin. We zijn geen vreemdelingen meer, we hoeven ook niet in een hoekje achteraf te zitten wachten. We zijn opgenomen in Gods volk. Hij heeft ons uit de duisternis geroepen naar Zijn licht. Prachtig dat wij nu ‘zomaar’ een onderdeel van zijn volk mogen zijn. Dat Jezus voor ons de weg heeft vrijgemaakt. Dat wij nu een uitverkoren geslacht zijn, gekozen door God. Dat heeft even tijd nodig om goed door te dringen (bij mij althans).

Wat betekent het voor jou om een onderdeel van Gods volk/gezin te zijn?

1 Petrus 2:9-10

I think it’s really special that God made His plans for this world available for everyone. After Jesus died He doesn’t call just Israël His people, but if we want to we can be part of His people too. The letter Peter wrote was for the first believers in the world. The first people outside the Jewish people that were included in Gods family. When you’re reading this part I would recommend to read the first part of the letter too. This way you can learn a bit more about the way we were able to ‘enter’ the family of God. But if we want to keep it short; there’s only one answer to the question ‘Why are we a part of Gods people?’ and that’s Jesus. Because of His dead we’re able to be a part of Gods family. We are, like the first verses of 1 Peter say, chosen according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ.

Due to the offer of Jesus we are able to be a part of Gods family. We’re no strangers to God anymore. We don’t have to sit in a corner and we’re not left out of the party. We’re included in Gods family. He called us out of our darkness into His light. We’re a part of His people. We’re chosen by God.

What does it mean for you to be a part of Gods people?

1pet2 lucilight

Inspiratie

Toen ik begon met bijbel journalen wilde ik het echt simpel houden. Een pagina mocht toen maximaal een half uurtje werk kosten, omdat ik gewoon niet meer tijd had. En ik wist dat als ik echt uren aan een pagina zou gaan werken ik óf nergens anders meer aan toe kwam óf niet meer aan het journalen zou beginnen omdat het teveel tijd in beslag nam. Inmiddels heb ik echt wel pagina’s ertussen zitten die heel wat meer tijd hebben gekost (en als je het schrijven van de blogs meerekent dan kom je zeker ver boven die tijd uit ;)) maar ik blijf af en toe wat ‘kleinere, snelle’ pagina’s maken om de druk van de ketel te houden. Dit is zo’n snelle pagina. Een illustratie die heel makkelijk na te maken is (gewoon wat ovaaltjes bovenin en daaronder twee lijntjes die een lichaam symboliseren. Die lijntjes trek je later door om je tekst om een kader te creëren). Als je niet zo perfectionistisch bent als ik hoef je zelfs je pagina niet voor te bewerken haha. Ik heb het hier wel gedaan omdat ik nog genoeg ruimte heb om een keer wat anders te maken, dus dan kan ik op dat moment nog gewoon alle materialen gebruiken die ik wil. Ik heb de tekst geschreven met een zwarte fineliner en alles ingekleurd met Derwent Coloursoft potloden.

We zien ook graag wat jij gemaakt hebt! Mocht je je uitwerking van 1 van de 'Christus in mij' teksten willen delen gebruik dan de hashtags #bijbeljournalinggroep en #christinmeart

Inspiration

*the message on my page says: In the past you were not a people, but you’re now the people of God*

When I started bible journaling I wanted to keep my pages simple. I wanted to spent around 30 minutes on a page, I didn’t have any more time than that. So I had to make the choice to keep it simple. These days I do have pages that I spent more time on, but there are still days that I make a ‘quick page’. This is one of those pages. The illustration I made is pretty simple. Just draw a couple of ovals and two lines beneath them to make ‘people’. Than write your message and extend the outer lines to make a frame around your message. I prepared this page with clear gesso but that wouldn’t be necessary because I only used a black fineliner and some colored pencils, but there’s plenty of room on this page so I don’t know what I’ll be using on that part yet ;).

We love to see what you made! If you made a page with one of the messages from the 'Christ in me' theme, feel free to share them with the hashtag #christinmeart 

Print    Email

Christ in me

En toen was mei alweer voorbij. Het einde van de #woordvrouw challenge is nu echt een feit. Gelukkig blijven de blogs online staan en kunnen we dus altijd nog even terug lezen ;). Ook blijven de hashtags nog steeds staan dus als je achterloopt, wat dagen hebt overgeslagen of gewoon nog ergens op terug wilt komen gebruik dan gerust de #woordvrouw weer. Er zijn zoveel mooie pagina’s gemaakt, we blijven vast nog regelmatig terugkijken.

Daarom wil ik jullie bij deze ook heel erg bedanken voor jullie enthousiaste reacties op de challenge. Wat hebben we veel prachtige creaties voorbij zien komen. Sommige dagen waren emotioneel en intensief en de andere weer wat luchtiger. En wat gingen jullie er allemaal mooi op in. Echt heel bemoedigend om dat allemaal te lezen en te zien. Super!

Maar nu is de challenge dus ten einde, maar (gelukkig) raken we nooit uitgelezen in de bijbel. Er is nog zoveel te leren en te verwerken. We konden niet ‘zomaar’ stoppen, maar hebben besloten om in een andere vorm door te gaan met het delen van blogs en pagina’s. Na deze intensieve maand brengen we het tempo wat omlaag. We gaan niet elke dag meer een studie delen maar geven jullie wel handreikingen om verder te gaan op jullie reis met God. Voor de komende maanden hebben we een nieuw thema. Je leest het goed, dit thema houden we een paar maanden vast. Sara en ik delen blogs over de teksten die we met jullie willen bespreken, maar dit keer niet dagelijks.

Tot september gaan we aan de slag met het nieuwe thema: Christus in mij. Een mooi vervolg op de woordvrouw challenge, zeker als je het laatste blog van Sara nog eens leest. We hebben een lijstje van 12 teksten die we in de komende maanden gaan verwerken. Teksten over onze positie in het koninkrijk van God, over wie wij zijn en over wie Christus in ons wil zijn. Het is goed om jezelf regelmatig aan deze dingen te herinneren.

 1. Ik ben lid van een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk wat God zich tot zijn eigendom heeft genomen om Zijn grote daden te verkondigen (1 Pet 2:9-10)
 2. Ik ben het zout van de aarde en het licht van de wereld (Mat 5:13 en 14)
 3. Ik ben een rank van de ware wijnstok, een kanaal voor de liefde van Christus (Joh 15:1,5)
 4. Ik ben een vriend van Christus (Joh 15:15)
 5. Ik ben Gods tempel, Zijn Geest en zijn leven wonen in mij! (1 Kor 3:16, 6:19)
 6. Ik ben een mede-erfgenaam van Christus, en heb deel aan het erfgoed van Christus (Rom 8:17)
 7. Ik ben een lid van het lichaam van Christus (1 Kor 12:27, Ef 5:30)
 8. Ik ben een Heilige (Ef 1:1, 1 Kor 1:2, Fil 1:1)
 9. Ik ben een maaksel van God, in Christus Jezus geschapen om zijn werk te doen (Ef 2:10)
 10. Ik ben door God uitverkoren, Heilig en bemind (Kol 3:12)
 11. Ik ben vergeven en opgenomen in het Koninkrijk van Jezus (Kol 1:12-14)
 12. Ik ben geliefd door God en behoor Jezus toe (Romeinen 1:1-7)
 13. Ik ben een kind van het licht en niet van de duisternis (1 Tess 5:5)
 14. Ik ben uit God geboren. Het kwaad, de duivel heeft geen vat op mij (1 Joh 5:18)

Ook voor dit gedeelte hebben we een overzichtje gemaakt wat je kunt printen. Je kunt hem hier downloaden als PDF om te printen.

CIMart overzicht lucilight sara lindenhols

Je blijft van harte welkom om je verwerkingen via social media te delen. Mocht je je uitwerking van 1 van deze teksten willen delen gebruik dan de hashtags #bijbeljournalinggroep en #christinmeart. Ben je nog geen lid van de bijbel journaling groep op facebook: voel je welkom! Ook op instagram zijn we te vinden met deze hashtags.

It’s June already! The #31daysofbiblicalwomen challenge has ended… But the blogs will stay online so you can keep reading them. And you can still use the hashtag so if you’re behind, skipped a couple of days or just want to remake something you can always use #31daysofbiblicalwomen. There are so many beautiful pages that we will keep visiting this hashtag for inspiration :).

I want to thank you for all your joyful reactions. We’ve seen a lot of amazing creations around this theme. Some days were emotional, others were somewhat lighter. And on all these days you guys reacted better than we could’ve imagined. The pages you made were wonderful! Really encouraging to see everything you’ve made. Just amazing!

But the challenge has come to an end, but we’re never ‘done’ with reading our bibles. There’s so much to learn! We couldn’t just stop with this challenge but we’ve decided to continue in another way. After this month of hard work, we’re lowering our pace for a little while. We won’t share daily studies but we do want to share some ideas with you to help you in your journey with God. For the next couple of months we chose a new theme. Yes, for the next couple of months. Sara and I will share blogs about this subject, but not on a daily base.

We’re going to work on this new theme until September. And the new theme is… Christ in me. A great follow up for the #31daysofbiblicalwomen challenge. Especially when you’ve read Sara’s last blog. We made a list of 12 messages that we’ll discuss the next weeks. Messages about our position in the kingdom of Christ, about who we are and who Christ is in us. It’s good to remind yourself of these things regularly.

 1. I am a chosen one, a royal and holy (1 Pet 2: 9-10)
 2. I am the salt of the earth and the light of the world (Matthew 5:13, 14)
 3. I am a branch of the true vine, a channel for the love of Christ (John 15:1,5)
 4. I am a friend of Christ (John 15:15)
 5. I am God’s temple, His Spirit and His life live in me! (1 Cor 3:16, 6:19)
 6. I am adopted, a fellow heir with Christ! (Rom 8:15-17)
 7. I am a member of the body of Christ (1 Cor 12:27, Eph 5:30)
 8. I am holy (Eph 1: 1, 1 Cor 1: 2, Phil 1: 1, Col 1: 2)
 9. I am a creation of God, created in Christ Jesus to do His work (Eph 2:10)
 10. I was chosen by God, holy and beloved (Col. 3:12, 1 Thess. 1: 4)
 11. I am forgiven and transferred to the kingdom of Christ (Col 1:13-14)
 12. I am a beloved saint, set apart for a sanctified life (Rom 1:1-7)
 13. I am a child of the light and not of darkness (1 Thess 5: 5)
 14. I was born of God. The devil has no grip on me (1 John 5:18)

We made an overview for these messages too. You can download a PDF here.

CIMart overview english

You’re welcome to share your process and creations with us on social media. You can use the hashtag #christinmeart. You can find us on Instagram with this hashtag too :)

Print    Email