Peace & Justice - Advent

advent lucilight totaal

Vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï - dat staat in mijn bijbel boven dit stuk. Vrede en gerechtigheid, een mooi vooruitzicht. Al zijn de woorden tegelijk ook niet zacht en allemaal even lieflijk. De gerechtigheid houdt ook een oordeel in. Maar gelukkig is het  oordeel wel rechtvaardig. Alhoewel, gelukkig, in sommige gevallen zou ik daar zelf ook niet helemaal gelukkig mee zijn denk ik. Want hoe 'heilig' ben ik zelf eigenlijk? En wat zou dan het oordeel zijn?

Peace and justice through the descendant of Jesse - that's the message above this part in my bible. Peace and justice, a beautiful prospect. Even though the part is not as sweet as it sounds. Justice also includes judgement. But it's a just judgement. I don't know if I would be happy with that in every way... how 'holy' am I? And what would be my judgement?

advent lucilight peace close

In de Adventstijd denken we aan Jezus komst. Zijn eerste komst op aarde om voor onze zonden te sterven en de tweede komst die nog komen gaat. Die twee dingen houden heel wat meer in dan iemand die even op bezoek komt. Jezus gaf zijn leven voor ons en wilde sterven voor onze zonden. Dat is eigenlijk de enige reden dat ik gelukkig kan zijn met het rechtvaardige oordeel. Want ondanks alles wat ik fout doe mag ik weten dat Jezus voor mij het oordeel heeft gedragen. Dat is een vreemd besef. Want waarom zou iemand dat voor je doen? Zoveel liefde, ik denk dat dat menselijk gezien ook niet te begrijpen zal zijn. Maar gelukkig is die liefde er wel.

Door die liefde mogen we uitkijken naar de vrede die Jezus zal brengen met zijn tweede komst op deze aarde. Die vrede is, net zoals die liefde, eigenlijk iets wat wij ons amper voor kunnen stellen. Zelfs in onze eigen kerk, buurt of familie is vaak wel onenigheid. En dat zijn dan nog maar 'kleine' groepen. Je kunt je bijna niet voorstellen dat mensen samen kunnen leven in vrede, zonder jaloersheid, egoïstisch gedrag of ronduit haat voor anderen.  Maar Jezus zal weer vrede op aarde brengen. Zo'n vrede dat zelfs een kalf en een leeuw samen in de wei kunnen staan, dat de lammetjes bij de wolven kunnen liggen. Zelfs de dieren merken de vrede en kennis van God.

In this time we think of Jesus coming. His first arrival on earth, to die for our sins, and the second one, the coming that still has to come. Those two things involve a lot more than someone that just brings us a visit. Jesus gave his life for us and wanted to die for our sins. That is actually the only reason that I can be happy with the righteous judgement. Despite everything I do wrong, I may know that Jesus took my judgement upon him. It's a weird thought. Why would someone do that for you? A love that's so big, I don't think we can ever understand that as human beings. But, fortunately, there's a love like that.

Because of that love we may look forward to the peace that Jesus will bring with his second coming on this earth. That peace, just like the love, is something we can hardly imagine. We often have disagreements, even in our own church, neighborhood or family. And that are only small groups of people. You can hardly imagine that people will live together in peace, without jealousy, selfish behavior or hatred for each other. Jesus will bring peace to this earth again. Even a calf and a lion can stand together in the pasture, the lamb can lie with the wolves. Even the animals will notice the peace and knowledge of God.

advent lucilight spirit close

'Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.'

De geest van de Heer zal rusten op Jezus als hij terugkomt. Een geest van wijsheid en inzicht, van kracht en verstandig beleid, van kennis en ontzag voor de Heer. Het is voor ons niet te bevatten, maar door de bijbel heen mogen we wat van Gods wijsheid zien. Hem telkens iets beter leren kennen. En dan nog zullen we niet weten hoe Zijn weg zal zijn en wat Zijn tijd is. Maar we mogen wel samen uitkijken naar die dag dat Jezus terugkomt. De tijd dat er vrede zal zijn en gerechtigheid voor iedereen.

"No one does evil on my holy mountain. For knowledge of the Lord fills the earth as the waters covers the bottom of the sea."

The spirit of the Lord will rest upon Jesus when he returns. A spirit of wisdom and insight, of strength and sensibility, of knowledge and awe of the Lord. It is incomprehensible for us, but through the bible we can get a glimpse of the wisdom of God. Getting to know Him a little better each time. And then we will not know how His way will be and what His time is. But we can look forward to the day when Jesus comes back. The time that there will be peace and justice for everyone.


Tutorial Video

Materials

  micron 6 230x230   micron fineliners pennen lucilight 500x500   bliss bits SS10021 230x230
  amsterdam acrylverf 20 ml tube permanentgroen donk 230x230 amsterdam acrylverf 20 ml tube permanentrood viole 230x230  amsterdam acrylverf 20 ml tube turkooisblauw 17045 230x230 

Print  Email

Add comment


Security code
Refresh