Dag 26 - Anna

Lucas 2:36-38

In een paar regels wordt Anna’s levensverhaal uitgelegd. En zelf na die paar regels weet je al dat ze geen makkelijk leven heeft gehad. Op het moment dat we haar in de bijbel tegenkomen is ze al hoogbejaard. Ze is getrouwd toen ze op huwbare leeftijd was, maar haar huwelijk heeft maar 7 jaar mogen duren. Hierna ging ze als weduwe door het leven. Al 84 jaar lang. Ze moet de 100 dus al gepasseerd zijn (over haar leeftijd zijn trouwens wel wat discussies, misschien is het meer symbolisch bedoeld. Maar ze was in ieder geval bijna aan het einde van haar leven. Haar leven was bijna voltooid, maar ze mocht nog wel de geboorte van Jezus mee maken). Ze was een profetes, ze vertelde over God aan anderen. En een belangrijk ding dat we niet over het hoofd mogen zien: ze diende God. Dag en nacht diende ze God.

Luke 2:36-38

Anna’s life in a couple of sentences. And even if you only read these sentences you already know that Anna’s life wasn’t easy. When we meet her in the bible she’s already at high age. She married when she was at an age that she could marry. But this was only 7 years and than her husband died. After this she went through life as a widow. 84 years long. She has to be over 100 years old when we see her in the temple (some say that her age is more symbolic and that it has something to do with her life being ‘almost complete’, but she could still witness the birth of Jesus). She was a prophetess, she told others about God. And another important thing we shouldn’t forget: she served God, she served God day and night.

anna lucilight woordvrouw

Ze was een vrouw die dichtbij God wilde leven. Als ik de laatste tijd iets heb mogen leren dan is het wel dat ik dichter bij God wil leven. Want is dat niet de plek waar we het beste kunnen zijn? Anna bracht veel tijd door in de tempel, de plek waar God woonde. In de huidige tijd is er geen tempel meer, maar gelukkig kunnen we God nog steeds zoeken. We mogen hem vinden in alles om ons heen. De natuur die zo prachtig geschapen is blijft voor mij hiervan het grootste voorbeeld. Als God een wereld kan maken die zo mooi en groots is, wat is er dan niet mogelijk bij Hem? En hoe kunnen Hem ooit volledig begrijpen als we deze wereld niet eens begrijpen. Gelukkig wil God ook in ons wonen met Zijn Heilige Geest. Zodat we steeds iets meer mogen begrijpen van Hem. En zodat we steeds dichter bij Hem mogen komen… Tot de tijd dat we niet meer in raadsels hoeven te leven, maar mogen zien van aangezicht tot aangezicht. De tijd dat wij écht bij God mogen zijn, aan Zijn voeten mogen zitten en luisteren naar Zijn woorden. Of misschien juist luisteren naar een veelzeggende stilte, vol bewondering. Want soms zegt die stilte meer dan woorden. Wanneer wij, net als Anna aan het einde van ons leven zijn, mogen wij Jezus vinden bij zijn Vader. In eeuwigheid.

Om over na te denken

  • Waarin vind jij God?
  • Hoe kun jij in deze tijd God dienen, dag en nacht zoals Anna deed?

She was a woman that wanted to live close to God. If there’s anything that I’ve learned the last weeks it is that I want to live closer to God. Isn’t that the best place to be? Anna spent a lot of time in the temple, the place where God lived. We don’t have a temple anymore, but we can still seek God. We can find Him in everything around us. The nature that he created so beautiful is a great example from His power for me. When God can create such a complex and beautiful world, would there be anything He couldn’t do? And how are we able to fully comprehend Him, when we don’t even understand this world. God wants to live in us, with His Holy Spirit. This way we can learn to understand a little bit more from Him. And we can get a little bit closer each day… Until the time that we can fully know Him, the day that we can see Him from face to face. When we can really be with Him, rest at His feet and listen to His words. Or maybe just listen to a promising silence, in admiration. Because sometimes silence can say more than actual words. When we arrive at the end of our lives, just like Anna at the end of her life, can see Jesus and his Father. For eternity.

Something to think about

  • Where do you find God?
  • How can you serve God day and night, like Anna did?

anna lucilight close

Work in Progress

Voor deze pagina was het eigenlijk vrij simpel. Ik had Maria hier al gemaakt dus ik heb besloten om een tip-in te maken op vellum. Ik vind het wel een leuk effect hebben dat je met vellum nog net een beetje de teksten eronder kunt blijven zien. Voor de foto was gewoon papier misschien mooier geweest omdat dat duidelijker is haha. Ik heb voor dit plaatje twee afbeeldingen van het Lumo Project gecombineerd en geprint op het vellum, samen met de naam Anna. Op het vellum heb ik met een zwarte pen nog de tekst 'Dag en nacht God dienen' geschreven.

anna2Van het Lumo project mocht ik de afbeelding die ik voor deze pagina heb gemaakt ook als download aanbieden. Als je dit zelf op je pagina wilt gebruiken kun je hier de jpg of de PDF downloaden. Beide bestanden zijn alleen voor eigen gebruik!! 

Dat was het weer voor vandaag! Heb je vragen, over de tekst of over de gebruikte materiale, stel ze gerust in de reacties of stuur even een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je het niet zo online wilt plaatsen. Deel je creaties op social media met #woordvrouw, want we genieten graag mee met alles wat jullie maken!

This page was pretty simple. I already made Mary earlier and I decided to make a tip-in on vellum for Anna. I like the effect the vellum gives, the way you can still see what’s underneath it. For the picture it would’ve been clearer to use regular paper ;). I combined two images from the Lumo Project for this and printed it on vellum with the name ‘Anna’. I added the message ‘serving God day and night’ with a black pen (in Dutch ;))

anna2The Lumo Project gave me permission to share the image that I made for this page. If you want to use it on your page you can download the JPG or PDF. Both files are for personal use only!!

That's it for today! If you have any questions, feel free to ask them in the comments or send an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you don't want to publish it online. Share your creations on social media with #31daysofbiblicalwomen so we can enjoy what you make!

 

Print  Email

Dag 24 - Maria

Lucas 2:9-21

In de loop van deze challenge ben ik erachter gekomen dat de bijbel veel sterke moeders kent. Het verhaal van Maria is in deze categorie toch ook wel een verhaal apart. Het zal je maar gebeuren dat er ineens een engel vertelt dat je zwanger bent, terwijl je niet eens een man hebt. En wat zal je toekomstige man daar dan van zeggen? En wat een schande zal het met zich meebrengen als de rest van de omgeving dit hoort. En… hoe leg je dit uit aan andere mensen. Daarmee begin het verhaal van Maria al. Zoveel wonderlijke dingen in korte tijd, zoveel dingen om te verwerken. Maar Maria neemt alles moedig op zich.

Luke 2:9-21

While working on this challenge I realized that the bible has a lot of strong mothers. The story of Mary is one of them. What would you do when an angel would tell you that you're pregnant, while you don't even have a husband. And what would your future husband say about that? What would other people say? That's the start of Mary's story. A lot of miracles in a short time, a lot to process. But Mary bears her faith with courage.

 

maria lucilight totaal

Zo ook weer in het stukje van vandaag. Maria is bevallen van Jezus en de herders krijgen dit keer een wonderlijke boodschap van de engelen. De redder is geboren in de stad van David. Goed nieuws voor het volk van Israel, de messias, de Heer is er. De herders gaan meteen op zoek naar het kind waar de engelen het over hadden. Wanneer ze Maria en Jozef vinden vertellen ze hun het hele verhaal. Net als iedereen die het maar horen wil trouwens. De herders kunnen hun mond niet meer houden en lopen over van blijdschap. Iedereen die ze het verhaal vertellen is verbaasd, wat hebben die herders nu voor een bijzonder verhaal? Zijn ze te lang bij de schapen in de wei geweest? Maar Maria bewaarde de woorden van de herders in haar hart en ze bleef erover nadenken. Na alle wonderlijke gebeurtenissen rondom de zwangerschap van Jezus, bleef het werk van God gewoon doorgaan. Ook na de geboorte van Jezus gebeurde er meteen alweer allerlei bijzondere dingen. Maar Maria raakte niet in paniek van alles wat ze te horen kreeg. Ze bewaarde de woorden in haar hart en overdacht ze. Zou ze al geweten hebben wat het inhield dat haar Zoon de redder van de wereld zou zijn? Zou ze weten hoeveel pijn haar kindje nog te verduren zou krijgen? En hoeveel pijn zij zelf zou moeten dragen? En zou ze door alles heen altijd het vertrouwen houden dat, wat er ook gebeurt, alles in Gods hand ligt?

She does that in the part of today too. Mary just gave birth to Jesus and than the shepherds receive a wonderful message from the angels. The Savior is born in the city of David. Good tidings for the people of Israel, the Messias, the Lord is here. The shepherds rush to see the child the angels were talking about. When they find Mary and Joseph they tell the entire story. As a matter of fact, they'll tell it to anyone that wants to hear it. The shepherds can't stop talking about this little baby. Everyone that hears the story is amazed, what are these shepherds talking about? Did they stay too long with the sheep in the meadows? But Mary kept all these sayings, pondering on them in her heart. After all the miracles around the birth of Jesus, Gods work didn't stop there. It continued. But Mary didn't panic from everything she heard. She kept the words in her heart and thought about them. Did she already know what it meant that her son would save the earth? Did she know how much pain her little baby had to go through? And how much pain she has to bear? And would she, through everything that happens, keep her faith in God and his plans?

 

Om over na te denken:

  • Maria bewaarde de woorden in haar hart. Kom jij weleens teksten tegen in de bijbel waarvan je niet precies weet wat je er nu mee moet, maar waarvan de woorden je zo raken dat je ze bewaart in je hart?
  • Heb jij een bijbeltekst die regelmatig bij je naar boven komt en waar je zo steun aan hebt? Wil je die met ons delen?

Something to think about:

  • Mary kept the words in her heart. Have you read any messages in the bible that you keep in your heart? Maybe you don't know what to do with them now, but they can have a special meaning or linger in your mind for a while.
  • Do you have a verse from the bible that keeps returning in your life and that gives you support? Would you like to share it with us?

maria lucilight closeup

Work in Progress

De pagina is weer voorbereid met clear gesso en daarna heb ik de stempel van Maria erop gezet. Ik heb met waterverf gewerkt dus de inkt moest eerst even drogen, in die tijd heb ik de tekst geletterd onder de stempel. Daarna kon ik met het inkleuren beginnen. Ik heb Gansai Tambi waterverf gebruikt en de palletjes die ik wilde gebruiken eerst natgemaakt met water. Daarna heb ik met een vochtig penseel steeds wat verf uit het palletje gepakt en op de pagina aangebracht. Als ik de kleuren wilde laten verlopen ben ik begonnen op het donkerste punt en heb ik telkens mijn penseel weer nat gemaakt met gewoon water zodat er steeds minder kleur aan zat. Op deze manier kun je de kleuren laten verlopen zonder al teveel water te gebruiken. Je moet je penseel voor je bijbel dus ook niet te nat maken! Daar kan het papier niet zo goed tegen. Als laatste heb ik nog wat gouden accenten aangebracht met de gouden waterverf. Voor de druppels heb ik wat verf op het penseel gedaan en zacht tegen het penseel getikt om de druppels uit de haartjes te laten vallen.

I prepared my page with clear gesso and when it dried I stamped the image of Mary. While the ink of the stamp was drying I lettered the words beneath it. After that I could start coloring. I used Gansai Tambi watercolors and I added a little bit of water to the colors I wanted to start with. After that I just picked up some color with my brush from the watercolor pallets. When I wanted to fade the colors a little bit I dipped my pencil into clear water to dull the color that's on the pencil. Each time that you add more water the color will be lighter. This way you can fade your colors without using to much water. Too much water doesn't work really well on your bible pages. To finish my page I added a couple of golden watercolor drops. I dipped my pencil into the color and tapped against the pencil to release the drops of color.

 maria els lucilight

Inspiration

Els van Elsbiblejournaling heeft vandaag nog een extra pagina ter inspiratie voor ons gemaakt. Ze heeft het tere moment getekend van de geboorte van Jezus. Ze vertelt: ‘Zo’n geweldige pagina in de geschiedenis… vol licht, maar ook zo teer… op de achtergrond zie je de silhouetten van de herders die binnenkomen. Het licht schijnt vanuit buiten naar binnen.’

Dat was het weer voor vandaag! Heb je vragen, over de tekst of over de gebruikte materiale, stel ze gerust in de reacties of stuur even een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je het niet zo online wilt plaatsen. Deel je creaties op social media met #woordvrouw, want we genieten graag mee met alles wat jullie maken!

Els from Elsbiblejournaling made another page for today. She drew the tender moment after the birth of Jesus. She tells us: 'An amazing page in history... full of light, but oh so delicate... in the background you can see the silhouettes of the shepherds that are coming. The light shines from the inside to the outside.'

That's it for today! If you have any questions, feel free to ask them in the comments or send an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you don't want to publish it online. Share your creations on social media with #31daysofbiblicalwomen so we can enjoy what you make!

Print  Email